Lisans Programı (2014-2015 Akademik Yılından İtibaren 1. Sınıfa Başlayan Öğrenciler İtibariyle) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Serbest Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

Alan Seçmeli

Alan Seçmeli

Alan Seçmeli

Alan Seçmeli

Alan Seçmeli

Alan Dışı SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

ETI101 - İngilizce Yazı Becerisi I
Paragraf yazımı; anlatım, betimleme, karşılaştırma, tartışma, sebep ve sonuç ilişkisini gösteren tanımlama, açıklama gibi çeşitli yazı tipleri ile birlikte bunlara uygun anlatım teknikleri; hatalı ve mantık dışı cümle yapıları, düzensiz ve eksik paragraflar oluşturulmasını önlemek için teorik bilgi.

ETI102 - İngilizce Yazı Becerisi II
Metinlerin amaç veya işlevlerinde bulunan söylem belirteçleri; teorik bilgi; sınıf içi ve dışı etkinliklerle öğrencilerin yazma becerilerini geliştirme; iş mektubu, dilekçe, özgeçmiş gibi özel amaçlı yazma teknikleri.

ETI105 - Dilbilim ve Çeviri
20. yüzyıldaki başlıca dilbilim okulları; dilbilimin temel kavram, ilke ve yöntemleri, dilbilimin dalları, uygulama alanları; dilbilimin diğer ilgili bilim dallarıyla ve özellikle çeviri ile ilişkisi.

ETI106 - Güncel Konular
Ülkenin ve dünyanın gündemindeki sosyal, ekonomik ve politik konular; gündemdeki güncel olaylar; konu alanına özgü terminoloji çalışmaları.

ETI107 - İngilizce Konuşma I
Konuşma taslağı, beyin fırtınası, ilgi çekici konuşmalar sunumu; iletişim becerileri, konuşma türleri ve bunlara uygun taslaklar, güncel konular ve görüşler.

ETI110 - Araştırma Teknikleri
Bilgiyi araştırma bağlamında tartışma, analiz ve sentez; atıfta bulunma yöntemlerini ve APA yazım kılavuzu kuralları.

ETI112 - İngilizce Konuşma II
İzleyici önünde kendini ifade etme; konuşma taslağı hazırlama, beyin fırtınası yapma, konuşmalar hazırlayabilme; münazaralar ve tartışmalar.

ETI151 - Çeviri Amaçlı Metin İncelemeleri
Çeviri ve metin türleri üzerine teorik bilgiler ve bunların tartışılması; bilgilendirici, anlatımsal ve hitap gibi farklı metin türlerinin kuramsal yaklaşımla incelenmesi.

ETI200 - Çeviriye Giriş
Metin çözümlemesi; biçim, biçem, işlev ve içerik; bilgi verici ve işlevsel metinler bağlamında adım adım çeviri uygulamaları.

ETI203 - Özel Dil Kullanımları I
Metin türleri; özel dil kullanımları; terminoloji çalışmaları.

ETI205 - Söylem Çözümlemesi
Eleştirel ve dizgesel söylem çözümlemesi, söylemi oluşturan unsurlar, sözeylem kuramı, metinselliğin yedi ilkesi.

ETI206 - Uluslararası Siyaset
BM Genel Kurulu'nda görüşülen konular; BM Üye Devletleri gündemlerinin mini UN simülasyonları bağlamında tartışılması.

ETI209 - Avrupa Kültürü ve Kurumları
Antik dönemden 21 inci yüzyıla Avrupa kültürü ve tarihinin gelişimi; demokrasi, insan hakları, Aydınlanma, Rönesans ve Reform gibi kavramlar.

ETI211 - Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım I
Mütercim tercümanlık öğrencilerine yönelik dinleme çalışmaları; ünlü ve güncel konuşmalardan örnekler; uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği, İngiliz kültürü, eğitim sistemi gibi çeşitli konularda konuşmalar.

ETI212 - Duyduğunu Anlama ve Sözlü Anlatım II
Farklı türde ve farklı aksanlarda İngilizce canlı video görüntüleri ve öğrencilerin ve dersin sorumlusunun hazırladığı sunumlardan oluşan geniş kapsamlı sözlü metinler.

ETI220 - Özel Dil Kullanımları II
Metin türleri; farklı alanlara özgü dil kullanımı; terminoloji çalışmaları; özel alan çevirisi.

ETI303 - Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi
Sosyal bilimlerin tarih, psikoloji, sosyoloji, kültür gibi farklı alt alanlarında İngilizce – Türkçe, Türkçe – İngilizce çeviri ve alana özgü terminoloji çalışmaları.

ETI307 - Yazılı Metinden Sözlü Çeviri
Temel yazılı metinden sözlü çeviri becerileri; çeviriye yönelik çeşitli alıştırmalar, güzel konuşma becerisi.

ETI308 - Tıp Metinleri Çevirisi
İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

ETI310 - İletişim ve Medya Çevirisi
Haber makaleleri, başlıklar, girişler, piramit ve ters piramit haber yapıları ve çeviri faaliyetleri; basın tarihi; medyada teknolojik gelişmeler.

ETI311 - Konuşmalardan Not Alma
Rozan not alma yöntemleri; güncel konulardan oluşan bir ya da iki sayfalık özgün konuşmalar; görsel ve işitsel araç gereç.

ETI312 - Yayıncılık ve Düzelti
Yazınsal ve yazınsal olmayan çeviri metinlerde düzelti, dilbilgisi, noktalama, yazım.

ETI317 - Sözlü Çeviriye Giriş I
Sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme, söyleneni aynı dilde ifade etme, bellek ve anımsama becerileri; kısa ardıl çeviri alıştırmaları.

ETI318 - Sözlü Çeviriye Giriş II
Temel sözlü çeviri becerileri; aktif dinleme ve not alma becerileri, ardıl ve metinli simultane çeviri alıştırmaları; bellek ve akılda tutma becerileri.

ETI319 - Çeviri Kuramı
Çeviriye bilimsel yaklaşım; öğretici çeviri kuramları; betimleyici çeviri araştırmaları; çeviriye işlevsel ve iletişimsel yaklaşımlar; sömürgecilik dönemi sonrası kuramlar.

ETI402 - Çeviri Eleştirisi
Çeviri eleştirisi; deyiş kaymaları; yeterlilik; kabul edilebilirlik; çeviride kayıplar ve kazanımlar; Betimleyici Çeviri Araştırmaları; Van den Broeck'in yöntemi.

ETI409 - Uluslararası İlişkiler ve Hukuk Çevirisi
Hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel kavramları ve dilsel özellikleri; çeviri yöntemleri ve ilkeleri; bu alanlarda kontrat, vekaletname, kararlar ve tavsiyeler gibi çeşitli metinlerin çevirisi.

ETI410 - Çeviri Stajı
En az 20 iş günü çeviri stajı; staj dosyası; çevirmen yükümlülükleri ve hakları.

ETI411 - Ardıl Çeviri
Konuşmalardan not alma becerileri, aktif dinleme alıştırmaları, ardıl çeviri alıştırmaları

ETI412 - Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri
Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine metinler; Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri; AB metinlerinin çevirisindeki zorluğun nedenleri; AB terminolojisi.

ETI416 - Ekonomi ve Ticaret Metinleri Çevirisi
Ekonomi, ticaret ve bankacılık ile ilgili metinlerdeki şekil, üslup ve ifade; örnek çeviriler, yeni kelime dağarcığı çalışması ve ekonomik dilin incelemesi.

Serbest Seçmeli

- Alan Dışı Seçmeli

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE103 - Bilgisayara Giriş
Bilişim sistemleri, sistem ve uygulama yazılımlarının temelleri; veri girişi, işlenmesi, saklanması, çıktıya dönüşümü ve iletişimi; Windows ortamı; bilgisayar ağları ve iletişim; internet uygulamaları; uygulama yazılımlarının kullanımı: kelime işleme, sunum yaratma, uygulamalar arasında entegrasyon ve veri paylaşımı.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

Alan Seçmeli

ETI201 - Medya ve Basın
Basın ve medya kavramları, önemi, içeriği; ters piramit yapısı; başlık grameri ve sözcük dağarcığı; 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları; basın terminolojisi; medyada imge – metin.

ETI218 - Uluslararası Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi uluslararası kuruluşların yapısı, işlevleri, organları/kurumları ve çalışma düzenleri hakkında genel bilgiler.

ETI221 - Çevirmenlik Mesleği
Çevirmenin yasal ve mali yükümlülükleri, gizlilik ve etik, iletişim becerileri ve farklı çalışma modelleri (şirket kurma veya serbest çevirmen olarak çalışma).

ETI224 - Çeviri ve Yerelleştirmeye Giriş
Yerelleştirmenin temel öğeleri, neden gerekli olduğu, çeviri ve yerelleştirme arasında ilişki, küreselleşmenin çeviri ve yerelleştirme üzerindeki etkileri, yerelleştirme alanında kullanılan çeviri araçları (bilgisayar destekli çeviri, çeviri belleği, sözlükler vs.), roller (dil uzmanı, redaktör vs.) ve iş akışı gibi çeşitli konular hakkında kapsamlı bilgi.

ETI252 - Çevirmenler için Dilbilgisi
İleri seviyede İngilizce dilbilgisi; kelime dağarcığı; okuduğunu anlama; sözlü anlatım ve yazma becerileri ile ilgili alıştırmalar.

ETI322 - Çeviri ve Yerelleştirme Türleri
Tıp, hukuk veya teknik gibi farklı alanlarda yazılmış metinler; websitesi, çevrimiçi dosyalar, masaüstü yayıncılık, e-ticaret ve e-öğrenme gibi farklı ortamlarda ve formatlarda üretilmiş metinler.

ETI403 - Yerelleştirme Proje Yönetimi
Proje yönetimi, iletişim araçları ve stratejileri, zaman ve maliyet kavramları, takım yönetimi, proje yönetimi araçları, risk yönetimi ve kalite kontrolü.

ETI413 - Simultane Çeviri
Farklı konularda çeşitli konuşmaların simultane çevirisi; kabin adabı; simultane çevirisi sırasında stres yönetimi; simultane çeviri içinzorluklarla başa çıkma stratejileri.

ETI414 - Simultane Konferans Çevirisi
10-15 dakika uzunluğunda çeşitli konulardaki konuşmaların simultane çevirisi; dünyada ve Türkiye'de konferans tercümanlığının kısa tarihçesi; konferans çevirmenliği simülasyonu; video konferans çevirisi alıştırmaları; konferans çevirmenliği etik ve stadartları.

ETI419 - Genel Çeviri I
Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI420 - Genel Çeviri II
Hukuk, tıp, bilim ve sosyal bilimler gibi özellikle uzmanlık alanlarında yazılmış uzun ve karmaşık metinlerin çevirisi; çeşitli alanlara özgü dil ve terminoloji çalışması.

ETI422 - Yerelleştirmede Düzelti
Düzelti ve redaksiyon; çevirilerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını tespit etme; biçem (hedef kitleye uygunluk, doğru sözcük ve terim kullanımı, akıcılık, vb.), doğruluk ve okunabilirlik gibi açılardan da çevirilerin incelenmesi.

ETI438 - Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi
Çizgi roman ve mizahın nitelikleri; Türkiye'de Çizgi Roman, Mizah ve benzer türler ile ilgili tarihsel süreç; çizgi roman ve mizah çevirisi; çizgi roman ve mizah çevirisinin zorlukları.

Alan Seçmeli

ETI314 - Çeviride Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT) araçları; Terminoloji Yönetim Sistemleri (TMS); yerel ve internet temelli terim veri tabanları; proje yönetim paketleri ve kalite kontrol sistemleri gibi çeviri ile ilgili yazılımlar.

Alan Seçmeli

ETI407 - Yazın ve Çeviri I
Edebiyat ve yazın çevirisi üzerine Bassnett, Aksoy ve Lefevere'in makaleleri; roman ve kısa hikaye çevirisi.

ETI408 - Yazın ve Çeviri II
Şiir, kısa öykü, oyun metinlerinin türlerine göre analizi ve çeviri yöntemleri.

ETI431 - Terimbilim Çalışmaları
Terimbilim ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi; terimlerin elektronik ortama aktarılması teknikleri.

ETI432 - Çocuklar için Çeviri
Çocuk edebiyatı çevirisinin tarihçesi; çocuk edebiyatı çevirisine kuramsal yaklaşımlar; bu alanda çeviri yaparken karşılaşılan sorunlar; çocuklara hitap eden çizgi film, reklam, çocuk şarkıları ve buna benzer alanlarda yapılan çeviriler.

Alan Seçmeli

ETI421 - Teknik Yazım ve Çeviri
Teknik ve bilimsel metinlerin yapısı; teknik çeviri aşamaları; güncel teknik konularda araştırma ve terim çalışmaları; güncel yöntemlerle çeviri ve düzelti.

Alan Seçmeli

ETI433 - Proje Yönetimi ve Yerelleştirme
Proje tabanlı işlerde gerekli duyulan yönetimsel ve teknik beceriler; proje yönetimi ve yerelleştirme alanında kullanılan yazılım ve elektronik kaynakların kullanımı; çeviri şirketi projesi simülasyonu.

ETI434 - Toplum Çevirmenliği
Toplum çevirmenliği ve kamu hizmeti çevirmenliği kavramlarıkamu hizmeti çevirmenliğinin çok boyutlu yapısı; hastane, belediye, mahkeme gibi yerlerde toplum çevirmenliği uygulaması örnekleri.

Alan Dışı Seçmeli

ETI171 - Temel Fransızca I
Fransızca dinleme, anlama, okuma, yazma, konuşma aşamaları

ETI172 - Temel Fransızca II
Fransızca dinleme, anlama, okuma, yazma, konuşma aşamaları

ETI271 - Fransızca Okuma ve Yazma I
Betimleme ve açıklama gibi çeşitli yazı türlerinin tekniklerine uygun okuma ve yazma alıştırmaları

ETI272 - Fransızca Okuma ve Yazma II
Fransızcada farklı metin türlerinde okuma ve anlama faaliyetleri; farklı metin türleri yazma.

ETI371 - Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş I
Anlama, okuma, yazma, ve çeviri aşamalarında Fransız dili ve grameri.

ETI372 - Fransızca-Türkçe Çeviriye Giriş II
Anlama, okuma, yazma, ve çeviri aşamalarında Fransız dili ve grameri.

ETI471 - Fransızca-Türkçe Çeviri I
Edebiyattan güncel konulara çeşitli mesleki alanlarda Fransızcadan Türkçeye çeviri.

ETI472 - Fransızca-Türkçe Çeviri II
Fransızcadan Türkçeye edebiyat,sosyal bilimler ve kültür gibi alanlarda yazılmış metinlerin çevirisi.