Çift Anadal / Yandal Programı

Atılım Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi'ne göre "Öğrenciler, açılan çift anadal programına kendi lisans programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci dönem başında başvurur. Programa başvurular belirlenen tarihte dilekçe ve not belgesi ile birlikte Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır. Öğrencilerin programa başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar kendi lisans programındaki almış olduğu kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3,00/4,00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 de bulunması gerekir. Anadal programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak (14.03.2017 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. "
 
Bölümümüzün aşağıdaki bölümlerle Çift Anadal Anlaşması bulunmaktadır:
 
Uluslararası İlişkiler
 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı
 
Atılım Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi'ne göre  "Öğrenciler, açılan yandal programına, kendi lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı dönem başında başvurabilir. Başvurular o programın yürütüldüğü ilgili kurullar tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Yandal programına başvurular belirlenen tarihte dilekçe ve not belgesi ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır. Öğrencilerin yandal programına başvurduğu sırada genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve başvurdukları yarıyıla kadar aldıkları lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir."
 
Bölümümüzün aşağıdaki bölümlerle Yandal Anlaşması bulunmaktadır:
 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı