Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 

Yüksek Lisans Kur Tanımları:

ETI 500 - Seminer

Bu dersin amacı çeviribilim öğrencilerine araştırma yapmanın, bilinenin ötesine bir geçiş olduğunu öğretmektir. Araştırma süreci problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini gerektirir. Bir yazar, anlatmak istediklerini bir bilgisayarda yazmadan önce, yazısını kime ve hangi amaçla yazdığını belirler. Böyle bir yaklaşım olmazsa, o yazı istenen amaca ulaşmaz. Yazarlar kime ve ne için yazdıklarını iyi tespit ederlerse, hedef kitleleri ile o kadar iyi iletişim kurabilirler. Bu nedenle bir araştırma kağıdı yazmak bir kompozisyon yazmaktan farklıdır. Bu derste, öğrenciler planlı ve sistematik bir yazı sürecinde yukarıda açıklanan hedefler doğrultusunda, bilgiyi araştırma bağlamında tartışmayı, analiz ve sentez etmeyi öğreneceklerdir.

ETI 501 - Çeviri Kuramları ve Yöntemleri

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin çeviri ile ilgili teorik yazının geneline hakim olmalarını ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirirken çeviri kuramlarını çevirilerin derin analizlerini yaparken kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu ders, çeviri sanatını teori ve uygulama olarak çift bakış açısıyla değerlendirmektedir. Ders süresince, çevirmenlerin çeviriye daha profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlamak ve çeviri süreçlerinde seçimlerini etkileyecek temel kuramsal konular üzerinde durulmaktadır. Dersin amacı, öğrencilerin Antik Yunan'dan başlayarak günümüze kadar, özellikle günümüzde çeviriye kuramsal yaklaşan kavramcıları ve kuramlarını ve bu kuramların çeviriye olan etkilerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders boyunca, Antik Dönem'den günümüze kadar, özellikle çağdaş çeviri kuramları incelenecektir.

ETI 502 - Özel Konular I

Bu ders, öğrencilere hukuk ve siyaset dilinin özellikleri ve doğası hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra hukuk çevirisinde karşılaşılan zorlukların kaynakları hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dersi başarılı bir şekilde tamamlamak için öğrencilerin hukuk ve siyaset metinleri çevirisi ile ilgili bazı akademik makaleleri incelemesi ve kendi yorumlarını katarak sınıfta sunmaları gerekmektedir. Derste öğrencilerin Hukuk ve Uluslararası İlişkiler konularında metin türleri, terimce ve kavram çalışmaları yaparak metinlerin İngilizce-Türkçe dil çiftleri arasında kabul edilebilir çevirisini gerçekleştirme becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

ETI 503 - Özel Konular II 

Uluslararası ilişkilerle ilgili olarak, ders öğrencilerin siyaset dili geliştirmelerine ve böylece siyaset metinlerini çevirmelerine yardımcı olmayı hedefler. Hukukla ilgili olarak ise, bu ders öğrencileri hukuk çevirisine ilişkin uzmanlaşma alanı ile tanıştırmaktadır. Ders, öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de hukukta kullanılan temel kavramları anlamalarına ve sözleşmeler ve kanunlar gibi çeşitli türdeki hukuki metinleri çevirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerden ders için verilen okumaları yapmaları, her hafta metinleri tercüme etmeleri ve bunları sınıfa sunmaları beklenir. Ders sonunda öğrenciler hukuk ve siyaset metinlerinde kullanılan üslup ve terminoloji konusunda bilgi sahibi olacak, çeşitli hukuk metin türlerini çevirebilecek ve uzmanlaşmış bir çeviri eylemi için kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir.

ETI 504 - Edebiyat Çevirisi I

Bu dersin amacı öğrencilere edebiyat metinlerini inceleme yöntemlerinin ve bu yöntemlerin edebiyat çevirisini yönlendirmedeki rolünün özellikle düzyazı (kısa öykü ve roman) çevirisi yaptırılarak uygulamalı olarak öğretilmesidir. Dersin içeriği, yazın çevirisiyle ilgili makaleler ve örnek çevirilerden oluşur. Bu derste yazınsal metinler, çeşitli söz sanatları, edebi unsurlar ve dilbilimsel açıdan, türlerine göre, çeviri amaçlı incelenmektedir. Ders, edebiyat metinlerinin İngilizce ve Türkçe faaliyetlerini içerir.

ETI 505 - Edebiyat Çevirisi II

Bu dersin amacı öğrencilere yazın çevirisi teorisi ve pratiği ile ilgili örnekler göstererek, yazın çevirisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu derste özellikte şiir ve tiyatro eserleri çevirisi üzerinde durulmaktadır. Derste yazın çevirisi üretim ve ortaya çıkan eser olmak üzere iki aşamalı olarak incelenir. Dersin içeriği yazın çevirisiyle ilgili makaleler ve örnek çevirilerden oluşur. Bu derste öğrenciler, yazın değeri taşıyan metinlerin çevirisinin kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede nasıl yapılması gerektiğini öğrenirler. Ayrıca çeviri süreci ve ortaya çıkan yeni eserin değerlendirilmesi, ayrıca dünyaca ünlü çevirmenler ve yazın çevirisiyle ilgilenen akademisyenlerin görüşleri hakkında bilgi edinirler. Derste her iki dil de kullanılır.

ETI 506 - Dilbilim ve Çeviri

Bu dersin amacı, dilbilimin başlıca kavramlarını ve gerekli terimlerini açıklamak, genel dilbilimi ve sesbilimi, kelime yapısı ve sözdizimi hakkında genel bir fikir vermek ve özellikle dilbilimin çeviri çalışmalarına etkilerini incelemektir. Ders süresince 20. yüzyıldaki başlıca dilbilim okulları, dilbilimin temel kavram, ilke ve yöntemleri, dilbilimin dalları, uygulama alanları, dilbilimin diğer ilgili bilim dallarıyla ve özellikle çeviri ile ilişkisi üzerinde durulur. Kısaca, dersin ana hedefi dilbilim kuram ve alanlarını birbirlerinden ayrı işlemek değil, çeviribilim çalışmalarına yararlı olabilecek unsurların belirlenmesi ve çevirmenin ihtiyaçlarına yönelik uyarlanmasıdır. Dersin işleniş dili İngilizce’dir.

ETI 507 - Çeviri Eleştirisi

Dersin amacı, öğrencileri çağdaş betimleyici çeviri eleştirisi terminolojisi ve kuramıyla tanıştırmaktır. Nesnel eleştiri ve değerlendirme ölçütleri bulma sıkıntısı, çeviri eleştirisinin günümüzdeki durumu, hata avcılığı ve hata çözümlemeden farkı ve betimleyici eleştiri yöntemleri incelenecektir. Eşdeğerlik kavramı, yeterlilik ve kabul edilebilirlik zıt çifti, Popovic’in çeviride deyiş kaydırma kavramı ve Van den Broeck’in dizgesel eleştiri modeli derste değinilecek bazı kavramlardır.

ETI 508 - Uluslararası İlişkiler Metinleri Çevirisi

Bu derste uluslararası ilişkiler metinlerinin çevirisi üzerinde durulmaktadır. Öğrencilerin hedef dilde etkili şekilde mesajı iletmeleri sağlanmaktadır. Özellikle uluslararası ilişkiler alanındaki söylem farklılıklarına değinilip öğrencilerden metin çevirilerinde bu hususu göz önünde bulundurmaları istenmektedir. Uluslararası İlişkiler konularında metin türleri, terimce ve kavram çalışmaları yapılarak öğrencilere metinlerin İngilizce-Türkçe dil çiftleri arasında kabul edilebilir çevirisini gerçekleştirme becerileri kazandırılır.

ETI 509 - Ardıl Çeviri

Ardıl Çeviri dersi öğrencilerin etkili not alarak ardıl çeviri becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. Aktif dinleme, dinlediğini kavrama, etkili not alma ve öz-izleme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ardıl çeviri performanslarına yardımcı olacak çeşitli alıştırmalarla öğrencilerin hafıza ve akılda tutma kapasitelerini artırmaları sağlanır. Ders öncelikle her iki dilde maksimum 2,5 dakikalık ardıl çeviri alıştırmalarıyla başlar ve 3,5-5,5 dakika uzunluğundaki ardıl çeviri alıştırmalarıyla devam eder. Ardıl çevirisi yapılan konuşmaların konuları, günlük konulardan teknik konulara kadar pek çok alanı kapsar.

ETI 510 - Simultane Çeviri

Bu dersin amacı öğrencileri simultane çeviriye hazırlamak ve öğrencilerin herhangi bir konuşmanın özünü anlamak için analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda çeşitli konularda simultane çeviri alıştırmalarıyla öğrencilerin hafıza ve akılda tutma becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Öğrenciler stresi nasıl kontrol altına alacaklarını ve farklı konuşmacılar ve çeşitli konulardaki konuşmalarla nasıl başa çıkacaklarını öğrenirler. Öğrencilere, simultane çeviride karşılaşacakları problemleri nasıl çözecekleri ve buna göre nasıl strateji geliştirecekleri de öğretilir. Hem Türkçe’ye hem de Türkçe’den simultane çevirisi yapılan konuşmalar internetten elde edilebilir veya dersin öğretim görevlisi ya da misafir konuşmacılar tarafından okunur.

ETI 511 - Tıp Metinleri Çevirisi

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin tıp dilini anlamaları ve İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeşitli tıp metinlerini çevirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, derste tıp terminolojisini uygun bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Çevirilecek metinler internet kaynaklarından, dergilerden, süreli yayınlardan ve ders kitaplarından seçilir. Ders öğrencilerin tıbbi İngilizce bilgilerini ve tıp metinlerine yönelik çeviri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

ETI 512 - Hukuk Metinleri Çevirisi

Bu ders öğrencileri hukuk çevirisine ilişkin uzmanlaşma alanı ile tanıştırmaktadır. Ders, öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de hukukta kullanılan temel kavramları anlamalarına ve sözleşmeler ve kanunlar gibi çeşitli türdeki hukuki metinleri çevirmelerine yardımcı olur. Öğrencilerden ders için okumaları yapmaları, her hafta metinleri tercüme etmeleri ve bunları sınıfa sunmaları beklenir. Ders, İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür.

ETI 513 - Biçembilim ve Çeviri

Bu ders öğrencilerin çeviride biçem analizinin önemini kavramalarını ve hem Türkçe hem İngilizce metinin kesiti, tonu ve biçemi hakkında fikir edinmelerinin çeviride sağlayacağı faydaların farkında olmalarını amaçlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin hem edebi hem de edebi olmayan pek çok türde biçem analizi alıştırmaları yapmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin biçembilim kavramları ve biçem analizi konusunda bilgilendirmekte ve bunların çevirideki uygulamaları konusunda bir çerçeve sunmaktadır.

ETI 514 - Ekonomi Finans, Bankacılık Metinleri Çevirisi

Bu derste, öğrencilerin bankacılık, finans ve ekonomi alanlarında çeviri becerilerini gelistirmek amacıyla metin türlerinin özelliklerini, bu metinlerin terminolojik ve bilgilendirici özelliklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Dersin içeriğine ekonomi, ticaret ve bankacılık ile ilgili metinlerdeki şekil, üslup ve ifade de dahildir. Ders, örnek çevirilerin, yeni kelime dağarcığı çalışmasının ve ekonomik dilin incelemesinin birleşimi yoluyla yürütülür. Öğrencilerin her ders için metinleri çevirmeleri ve yeni kelimeleri incelemeleri olduğu kadar bunları sınıfa sunmaları beklenir. Ders, İngilizce ve Türkçe yapılır.

ETI 515 - Bilimsel ve Teknik Metinler Çevirisi

Bu derste öğrencilerin teknik ve bilimsel metinleri okumaları, anlamaları ve kaynak dilden erek dile yazılı olarak aktarma becerilerini geliştirmek ve ilgili teknik terminolojinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste öğrenciler bilim (fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi, vb.) ve teknoloji (kılavuzlar, talimatlar, vb.) alanlarında farklı konularda terminoloji bilgisine sahip olacaktır. Bu dersin kapsamına teknik metinlerin özelliklerinin anlatımı, teknik çevirinin aşamalarının incelenmesi ve açıklanması, güncel teknik metinler üzerinde araştırma ve terim çalışmaları, metinlerin çevirilerinin bilimsel veriler ışığında yapılması, yapılan çevirilerin düzeltmelerinin yapılması dâhildir.

ETI 516 - Basın Dili ve Çevirisi

Basın-yayın sektöründe seçilen medyanın (gazete, dergi, radyo, TV ya da internet) olanaklarının yanı sıra haberlerin içeriğiyle belirlenen son derece özelleşmiş bir dil kullanıldığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu ders, öğrencilerin basın dilinin kendine özgü yanları ve gerek Türkçe’de gerekse İngilizce’de yerleşmiş kullanımlar konusundaki farkındalığını artırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin, haber metinlerinin farklı bölümlerini doğru olarak tanıyabilmesi ve istendiğinde bu metinleri uygun şekilde üretebilmesi beklenmektedir. Derste ele alınan konulardan bazıları şöyle sıralanabilir: Ters piramit yapısı, başlık grameri ve sözcük dağarcığı, 5N1K kuralına uygun etkili giriş paragrafları, basın terminolojisi ve medyada imge-metin.

ETI 517- Karşılaştırmalı Çeviri Metinleri İncelemesi

Bu ders öğrencilerin özellikle hukuk ve uluslararası ilişkiler odaklı çeşitli metin türlerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini sağlayacaktır. Ders öğrencilerin hem Türkçe’de hem de İngilizce’de yazılmış farklı metin türlerini anlamalarına yardımcı olarak çeviribilim öğrencisi olarak öğrencilerin bu metinlere aşina olmasını amaçlamaktadır. Ders, tarih, ekonomi, nüfusbilim, sosyopolitik yapı, siyaset ve hukuk gibi konuları kapsamaktadır. Ders boyunca metinlerde karşılaşılan dil, diyalekt ve aksan farklılıkları ile kullanılan argo, deyimler, günlük dil, jargon ve kelime bilgisi gibi konuların üzerinde durulacaktır. Derste öğretim elemanı çeviri, metin türü vs. gibi temel kavramlar hakkında teorik bilgi verir ve öğrencilerin bu konular üzerinde tartışmaları ve edindikleri teorik bilgiler çerçevesinde çeviri amaçlı metin incelemesi yapmaları beklenir. Bunun için hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde çeşitli metin örnekleri seçilir.

ETI 518 - Uluslararası Örgütler Metinleri Çevirisi

Ders, öğrencilerin hem Türkçe’de hem de İngilizce’de uluslararası örgüt çalışmalarında kullanılan temel kavramları anlamalarına ve mahkeme kararları, kararlar, statüler (uluslararası örgütlerin kurucu antlaşmaları) ve uluslararası anlaşmalar gibi çeşitli türdeki uluslararası örgüt metinlerini çevirmelerine yardımcı olacaktır. Ders, tüzüklerin, antlaşmaların ve mahkeme kararlarının niteliği ve özellikleri ile bunların çevirindeki zorluk nedenleri gibi konuları içerecektir. Bu dersin başarılı şekilde tamamlanması üzerine, öğrenciler uluslararası örgütlerin metinlerinde kullanılan yöntemlere ve terminolojiye aşina olacak, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, AGİT, OECD, NATO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası örgütlerin çeşitli türdeki metinlerini çevirebilecek, uluslararası örgütlerin Türkiye ile ilişkilerine aşina olacak ve uzmanlaşılmış bir çeviri faaliyetinde kaynakları etkin olarak kullanabileceklerdir.

ETI 519 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi I

Ders, öğrencilerin Avrupa Birliği metinlerinin çevirisi için bir teorik çerçeve içerisinde beceriler geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de Avrupa Birliği çalışmalarında kullanılan temel kavramları anlamalarına ve tüzükler, yönergeler ve tavsiye kararları gibi çeşitli türdeki Avrupa Birliği metinlerini tercüme etmelerine yardımcı olur. Bir aday ülkeyle ilişkilerle ilgili metinlerin bir örneği olarak, Türkiye’ye hitap eden metinler inceleme konusu olur. Ders, Avrupa Birliği müktesebatının niteliği ve özellikleri, çevirisindeki zorluğun nedenleri gibi konuları da içerir. Bu dersin başarılı şekilde tamamlanması üzerine, öğrenciler Avrupa Birliği metinlerinde kullanılan üsluplara ve terminolojiye aşina olur, çeşitli türdeki Avrupa Birliği metinlerini tercüme edebilirler. Ders, İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür.

ETI 520 - Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi II

Bu derste öğrencilere AB metinlerinin genel özellikleri ve terminolojisi hakkında bilgi verilir. AB metinlerinin İngilizce’den Türkçe’ye nasıl çevrilmesi gerektiği tartışılır ve ilgili bağlamda çeviri örnekleri yapılır. Ders, öğrencilerin Avrupa Birliği metinlerinin çevirisi için bir teorik çerçeve içerisinde beceriler geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin hem Türkçe’de hem İngilizce’de Avrupa Birliği çalışmalarında kullanılan temel kavramları anlamalarına ve tüzükler, yönergeler ve tavsiye kararları gibi çeşitli türdeki Avrupa Birliği metinlerini tercüme etmelerine yardımcı olur. Bir aday ülkeyle ilişkilerle ilgili metinlerin bir örneği olarak, Türkiye’ye hitap eden metinler inceleme konusu olur.

ETI 521 - Terimce Çalışmaları

Tutarlı bir terminoloji, farklı alanlarda uzmanlaşmış bilginin oluşturulması, saklanması, geri çağrılması, korunması, aktarılması ve tekrar kullanılması için bir ön şarttır. Öğrenciler bu derste terimlerin yapısını, gündelik hayatta karşımıza çıkan sözcuk-anlam çifti yerine terim-kavram çiftini kullanmayı, sözlükbilimsel yaklaşım yerine terminolojik yaklaşımı, bilgisayar destekli terim yönetim sistemlerini ve bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanarak terim veritabanları yaratmayı öğrenirler.

ETI 522 - Avrupa Birliği Müktesebatı Metinleri Çevirisi

Bu ders, Avrupa Birliği Müktesebatı metinlerini incelemek için öğrencilere bir temel kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin ana hedefi öğrencilerin AB kurucu antlaşmalar ve ilgili diğer belgeler gibi AB müktesebatı metinlerinin temel özelliklerini anlamalarını ve analiz etmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler çeşitli AB metinlerini inceleyerek AB müktesebatı metinlerinin üslubu ve metindilbilimsel özelliklerini öğreneceklerdir.

ETI 523 - Çeviri ve Editörlük

Farklı kurumlar için hazırlanmış çeviri metinlerin düzenlenmesi, özel bir hazırlık ve çaba gerektirir. Çeviri metinlere yaklaşımı sadece tek bir dilin bilgisiyle sınırlı olan geleneksel editörlük kurumunun giderek küreselleşen bir dünyada yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. Çeviri düzeltisi kaynak ve erek dil dizgelerine ilişkin derinlemesine bilgi, çeviri sürecine özgü sorunlar hakkında farkındalık ve bir editörü bu konularda başarılı kılacak özel bir deneyim gerektirir. Bu derste yayımcılık, düzelti, yayımcılığın hukuksal yönü ve özellikle erek dil olarak Türkçe üzerine yoğun bir çalışma yapılacaktır.

ETI 525 - Metin İncelemeleri ve Söylem Çözümlemesi

Bu ders, konuşmacıyı ve yazarı iletişim sürecinin merkezinde değerlendirmektedir ve insanı iletişimi gerçeklestiren temel unsur olarak kabul eder. Bu bilgiden hareketle, konuşmacı konuyu saptayan, önsezileri olan, mesajı aktaran ve yönlendiren kişidir. Ders bir anlamda dilbilim yapısı içinde söylem çözümlemesi çalışmalarını içermesinin yanında, çeviribilimde, çevirmenin duydukları veya okudukları metinlerdeki gerçek anlamı ortaya koyabilmeleri için gerekli olan genel prensipleri ve kuralları içermektedir. Bu derste öğrenciler sadece çeviriyi sadece bir dil aktivitesi olarak çalışmayacaklar, aynı zamanda uluslararası ilişkiler metinlerinin zengin bir söylem bütünlüğüne de sahip olduğunun da bilincine varacaklardır. Bu ders söylem çözümlemesi kuramsal bilgisini çevirmene çeşitli dilbilim unsurlarını kullanarak aktarılmak istenen mesajı kaynak dilden hedef dile mümkün olan en etkin bir sekilde aktarabilmeyi öğretmeyi hedeflemiştir.

ETI 526 - Çeviribilim ve Sözlü Çeviride Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, çeviribilim ve sözlü çeviri alanında öğrencilerine araştırma yapmayı, araştırma süreci, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler ayrıca atıfta bulunma yöntemlerini APA yazım kılavuzu kuralları dâhilinde öğreneceklerdir. Ayrıca öğrencilere takım çalışması yaptırarak sözlü ve yazılı çeviri çalışmaları alanında araştırma teknikleri ve yöntemini kazandırmak amaçlanmaktadır. Çeşitli konularda metinler okumak, küçük gruplarda bu konuları tartışmak ve bir çeviri projesi yapıp proje sonuçlarını tanımlamak derste yürütülecek olan faaliyetlerdir.

ETI 527 - Kültürlerarası İletişim ve Çeviri

Bu ders, öğrencileri kültür ve çeviribilim alanlarındaki önemli teorik konular hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Dersin diğer bir amacı, kültürlerarası ve uluslararası iletişim ve çeviri hakkında öğrencilere genel bir bilgi birikimi sağlamaktır. Çeviri sürecinde çevirmenin karşılaştığı kültürel farklılıklardan kaynaklanan zorluklar da ders boyunca vurgulanmaktadır. Öğrenciler ders boyunca hem çeviri hem de kültürlerarası iletişim alanlarında süregelmiş çeşitli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur ve derste sunacakları çeviri odevlerini hazırlarken de öğrencilerden bu yaklaşımlardan birini veya birkaçını benimsemeleri beklenir. ETI 527 kodlu ders kültür, kültürlerarası iletişim ve çeviri alanları ile ilgili uygun teorik ve pratik bilgilerin sağlanmasını amaçlamaktadır.

ETI 528 - Çağdaş Çeviri Kuramları           

Bu ders, 20. ve 21. yy. çeviri kuramlarının çağdaş akımlar ve yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi ve bu alanda oluşan literatürün tartışılması, ayrıca ülkemizde çeviribilim çalışmaları ile ilişkilendirilmesi çalışmalarını içerir. Ders Türkçe ya da İngilizce verilebilir.

ETI 598 - Dönem Projesi

Dersin amacı Yüksek lisans programını tezsiz bitiren öğrencilere, bir tez yazımında olduğu gibi, bir araştırma projesinde izlenecek yolları öğretmek ve ileride yapacakları profesyonel çalışmalara rehber olabilmektir.

ETI 599 - Yüksek Lisans Tezi